1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №7709 від 14.12.2022 р. 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції.

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Транспортні системи та технології перевезень


Збірник наукових праць

Рік заснування: 2011

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

ISSN: 2222-419Х (Print)

ISSN: 2313-8688 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Наш збірник включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014)

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Український державний університет науки і технологій 

Головний редактор: Афанасов Андрій Михайлович, доктор технічних наук

Заступник головного редактора:Березовий Микола Іванович, кандидат технічних наук 

Відповідальний секретар: Коробйова Руслана Геннадіївна, кандидат технічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-19-13

E-mail:[email protected];[email protected]