ПРАВИЛА
користування науковою бібліотекою
Українського державного університету науки і технологій

1. Загальні положення
1.2. Бібліотека є інформаційним, науковим, освітнім, культурним структурним підрозділом університету, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.
1.4. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Права і обов'язки користувачів
2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, наукові і науково-педагогічні працівники та співробітники університету. Представники різних підприємств, організацій та установ, користувачі інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальних залах.
2.2. Користувачі бібліотеки мають право:
• користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки;
• отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
• отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки;
• обслуговуватись на абонементах, в читальних і медіа залах бібліотеки;
• обслуговуватись дистанційно засобами телекомунікації;
• розміщувати власні наукові праці в інституційному репозитарії "eaDNURT";
• отримувати інформацію з цифрових архівів наукових та науково-освітніх установ світу, яка знаходиться у відкритому доступі;
• користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування;
• одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
• працювати у локальних і глобальних інформаційних мережах;
• використовувати Wi-Fi технологію в обладнаних зонах;
• отримувати необхідні документи по міжбібліотечному абонементу;
• приймати участь в читацьких конференціях, семінарах, літературних і музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека;
• брати участь у роботі Бібліотечної ради.
2.3. Користувачі бібліотеки зобов’язані ознайомитись з «Правилами користування бібліотекою» і підтвердити зобов'язання їх виконання своїм підписом.
2.4. При отриманні літератури користувач має ретельно передивитись її. В разі виявлення дефектів – повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
2.5. Користувачі повинні дбайливо ставитися до літератури, одержаної з фондів бібліотеки; повертати її в умовлений термін; не виносити з приміщення бібліотеки, якщо їх не занотовано до читацького формуляру або інших облікових документів; не робити ніяких поміток; не виривати та не загинати сторінки; не псувати штрих-коди; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів у відділах з відкритим доступом.
2.6. Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.
2.7. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.
2.8. Користувач, який втратив або пошкодив документи з фонду бібліотеки, або завдав їм непоправної шкоди, повинен замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.
2.13. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всю отриману літературу.
2.14. На початку кожного навчального року студенти повинні переєструватись. Наукові, науково-педагогічні працівники та співробітники університету проходять переєстрацію на початку кожного календарного року. Для цього необхідно пред'явити всю літературу, що значиться за ними, та подовжити (при потребі) термін користування нею.
2.15. Користувачі, що закінчили університет, бакалаврат, магістратуру, інститут післядипломної освіти, аспірантуру, повинні до отримання диплому або інших документів про освіту повністю розрахуватись з бібліотекою, здати читацькі квитки і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
2.16. Користувачі повинні дбайливо ставитись до майна бібліотеки.
2.17. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою та придбаних електронних баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством України.
2.20. За порушення «Правил користування бібліотекою» користувач позбавляється права користування бібліотекою строком від одного місяця до одного року.

3. Порядок запису до бібліотеки
3.1. Умови запису до бібліотеки:
• студенти денної форми навчання реєструються в електронній базі користувачів бібліотеки згідно з наказом про зарахування через електронну базу даних університету (в окремих випадках реєстрація відбувається індивідуально при наявності діючого студентського квитка і фотокартки (при потребі));
• науковим і науково-педагогічним працівникам та співробітникам університету для запису до бібліотеки необхідно подати службове посвідчення, дійсне в поточному році, або довідку з відділу кадрів і фотокартку;
• аспіранти подають аспірантське посвідчення і фотокартку;
• студенти дистанційної форми навчання подають студентський квиток і обслуговуються тільки за студентськими квитками;
• співробітники університету, що працюють за сумісництвом і не мають посвідчення працівника університету, подають паспорт і обслуговуються в читальних залах;
• користувачі інших вищих навчальних закладів, представники різних підприємств, організацій та установ подають паспорт і обслуговуються тільки в читальних залах.
3.3. Для обслуговування в автоматизованому режимі користувач повинен додатково повідомити електронну адресу та контактний номер телефону.
3.4. На підставі наданих документів користувачу видається читацький квиток.
3.5. Заборонено передавати читацький квиток іншим особам, а також користуватись чужим читацьким квитком.

4. Порядок користування абонементами і читальними залами
4.3. Навчальну літературу користувачі отримують на абонементах на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам, але не більше 25 примірників одній особі. Після закінчення даного терміну користувачі повертають отриману літературу в повному обсязі.
4.4. Наукова література отримується користувачами строком до 1 місяця у кількості:
• професорсько-викладацьким складом, науковими працівниками, докторантами та аспірантами – 10-15 примірників;
• студентами-дипломниками та членами наукового студентського товариства – до 10 примірників;
•іншим категоріями користувачів – до 5 примірників.
4.6. Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, енциклопедії, довідкові видання, нормативно-технічну документацію, одиночні примірники, документи підвищеного попиту, видання на електронних носіях та документи, що надійшли по МБА користувачі отримують лише в читальних залах.
4.8. В Медіа-залі на протязі однієї години користувачі мають змогу:
• безкоштовно працювати в мережі Інтернет (забороняється відвідувати соціальні сайти);
• ознайомитись з електронними ресурсами бібліотеки;
• користуватись електронним каталогом та електронною картотекою періодичних видань;
• здійснювати пошук інформації в придбаних базах даних (ЛІГА-ЗАКОН, EBSCO та інші);
• відвідувати віртуальну «Галерею творчості»;
• отримувати електронні версії методичних вказівок, підручників, авторефератів дисертацій, статей з іншомовних періодичних видань за умови дотримання авторських прав;
• знайомитись з рідкими та цінними виданнями проекту «Залізнична Україніка» (електронна версія).

5. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів
5.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчальної, методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.
5.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів та організує доступ до придбаних інформаційних ресурсів та інформаційних ресурсів мережі Інтернет.
5.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення запитів на наукову, навчальну, методичну, виховну, художню та іншу літературу.
5.4. Організовує і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди, здійснює інформаційну розсилку повідомлень тощо.
5.5. Надає довідки стосовно стану забезпечення навчальною літературою.
5.6. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, конференції, літературно-музичні вечори, презентації, диспути та інші бібліотечні заходи.
5.8. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
5.11. Надає користувачам вичерпну інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних.
5.12. Бере участь у створенні галузевих і регіональних баз даних.
5.13. Розширює можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА, локальної, національної та міжнародної інформаційних мереж.
5.14. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг на сайті бібліотеки library.diit.edu.ua.
5.15. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань з основ інформаційної культури, роботи з інформацією.
5.16. Сприяє пропаганді друкованої книги як головного джерела духовного та інтелектуального розвитку особистості і культури читання.
5.17. Надає користувачам методичну і практичну допомогу по укладанню і впорядкуванню власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.
5.19. Систематично здійснює контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
5.20. Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів.