1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №7709 від 14.12.2022 р. 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції 

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті


Науковий журнал

Рік заснування: 2011

Галузь та проблематика: Виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання тісно пов'язане з безпечною й надійною роботою залізничного транспорту. Для забезпечення безпеки також необхідне своєчасне і якісне технічне обслуговування об'єктів, що може бути досягнуто лише завдяки застосуванню мікроелектронних і комп'ютерних систем. Публікації оригінальних та оглядових робіт з проблем електромагнітної сумісності (ЕМС) та функціональної безпеки технічних засобів залізничного транспорту, методів та результатів їх випробувань на ЕМС, та доведення їх функціональної безпеки.

ISSN 2223-5620 (Print), ISSN 2411-1554 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17326-6096Р від 14.10.2010 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 241 від 09.03.2016 р. 

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2015: 60.07;

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Український державний університет науки і технологій 

Головний редактор: д.фіз.-мат.н., проф. Гаврилюк В. І.

Зам. головного редактора: к.т.н., доц. Сердюк Т.М.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Рибалка Р. В.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 129, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: +38 (056) 373-15-04

E-mail: [email protected]

Сайт:http://ecsrt.diit.edu.ua/